WARSZAWSKIE POKOLENIA

 

Dokumenty


STOWARZYSZENIE „POKOLENIA”

STATUT

UCHWALONY PRZEZ VIII KRAJOWE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 24 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Warszawa 2016


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 20 czerwca 2017 roku 
stwierdził P R A W O M O C N O Ś Ć postanowienia o wpisie statutu do KRS.

Poniżej uwiarygodniony odpis Statutu oraz "Zaświadczenie o dokonaniu wpisu" z dnia 13 kwietnia 2017 roku: 
(Kolejne strony Statutu otwierają się po najechaniu kursorem i wciśnięciu lewego klawisza myszki)
Manifo.com - free website