WARSZAWSKIE POKOLENIA

 

Dokumenty

Zebranie Sprawozdawcze - 19.02.2015

INFORMACJA ZARZĄDU
Warszawskiego Koła Stowarzyszenia POKOLENIA
o pracy w 2014 roku 


Sprawy organizacyjne

Zarząd pracował w 6-0 osobowym składzie. Kol. Jerzy Waszczuk ze względu na stan zdrowia zrezygnował z członkostwa w Zarządzie. W okresie minionego roku odbyliśmy 10 posiedzeń Zarządu i 7 spotkań ogólnych członków Koła. W miesiącach letnich dużo czasu pochłonęła praca przy zmianie siedziby Zarządu (z ul. Smolnej 40 na ul. Marszałkowską 115) i związana z tym przeprowadzka. Zmieniliśmy system komunikowania się z członkami z listowego na telefoniczno-mailowy. Utworzyliśmy też własną stronę internetową na której publikujemy nasze komunikaty i opracowania. Wymaga ona jednak wzmocnienia w postaci stałego zespołu redakcyjnego działającego na zasadzie wolontariatu. Adres naszej strony to: warszawskie-pokolenia.manifo.com
Na koniec ubiegłego roku warszawska organizacja Stowarzyszenia POKOLENIA liczyła 160 członków. W ubiegłym roku z powodu śmierci opuściło nas 8 Kolegów. W tym samym okresie do naszego Koła przyjęliśmy 4 osoby. Szacujemy, że 15% naszych członków to osoby w podeszłym wieku i w złym stanie zdrowia, a 25% to osoby aktywne - działające w naszym Stowarzyszeniu i innych organizacjach lewicowych.

Działalność merytoryczna

Spotkania ogólne, na które zapraszaliśmy wszystkich członków cieszyły się zróżnicowanym zainteresowaniem.
• 13 lutego - odbyło się zebranie sprawozdawcze z naszej pracy w roku 2013.
• 8 maja - spotkanie z Wojciechem Olejniczakiem i Piotrem Gadzinowskim - kandydatami na posłów w Europarlamencie.
• 12 czerwca - spotkanie pożegnalne z siedzibą na ul. Smolnej połączone ze wspomnieniami o tej wieloletniej siedzibie organizacji młodzieżowych.
• 27 września - ogólnopolskie spotkanie integracyjne w „Domu Chłopa".
• 9 października - spotkanie z prof. Lechem Kobylińskim - dowódcą Batalionu „Czwartaków", uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
• 6 listopada - spotkanie przedwyborcze z kandydatami Lewicy do samorządu Warszawy (bardzo małe zainteresowanie naszych członków).
• 15 grudnia - spotkanie dyskusyjne na temat zmian w układzie sił politycznych na świecie i ich wpływu na sytuację w Polsce. (Wprowadzenie do tematu w zastępstwie dr. S. Szafarza wygłosił L. Mizera, gdyż prelegentowi w tym terminie wypadł pilny wyjazd za granicę). W drugiej części spotkania odbyło się towarzyskie pożegnanie starego roku.

Komisja historyczna

Komisja odbyła dwa spotkania - 16 maja i 27 listopada. Na pierwszym przypomnieliśmy zaległe zobowiązania wynikające z planu pracy (sprawa zdewastowania tablicy poświęconej Jankowi Krasickiemu, opracowanie zeszytu historycznego poświęconego warszawskiemu ZMS). Na drugim posiedzeniu, z udziałem przewodniczącego Zarządu Krajowego POKOLEŃ prof. Jerzym Jaskiernią, tematem dyskusji były zadania komisji historycznych w strukturze naszego Stowarzyszenia. Postanowiono wystąpić do Zarządu Krajowego z wnioskiem, aby na szczeblu krajowym zamiast komisji historycznej powołać zespół konsultacyjno-doradczy złożony z historyków, prawników i doświadczonych działaczy ruchu młodzieżowego, który będzie doradzał i opiniował Zarządowi Krajowemu i strukturom terenowym POKOLEŃ w różnych kwestiach wynikających z tzw. polityki historycznej uprawianej w naszym kraju przez różne ośrodki. Nasza Komisja Historyczna będzie działała wg własnego planu.
Społeczny komitet opieki nad miejscami pamięci poświęconymi ludziom i wydarzeniom na lewicy.

Zgodnie z ustaleniami w trakcie powoływania Komitetu w 2006 roku, przewodniczącym Komitetu ma być przedstawiciel SLD, radny Miasta Stołecznego Warszawy, zaś sekretarzem przedstawiciel warszawskiej organizacji POKOLEŃ. Oprócz nich w Komitecie uczestniczą również przedstawiciele PPS, Federacji Młodych Socjaldemokratów, środowisk AL i LWP, Stowarzyszenia Tradycji LWP im. Gen. Berlinga i ostatnio - Federacji Służb Mundurowych. Przewodniczącym jest nadal kol. Sebastian Wierzbicki. Zebranie całego Komitetu odbyło się 29 kwietnia, na którym omówiono charakter i zakres wspólnego działania w 2014 roku. Pragniemy poinformować, że w okresie od 17 stycznia do 13 listopada składaliśmy ponad 20 razy wiązanki kwiatów pod pomnikami, tablicami i na grobach poległych w Powstaniu Warszawskim. Do szczególnie ważnych uroczystości należy zaliczyć powrót w dniu 15 marca 2014 roku pomnika Ludwika Waryńskiego na nowe miejsce na Woli. Warto przypomnieć, że nasz Zarząd był członkiem Komitetu Obrony tego pomnika. 8 października także powróciła na godne miejsce tablica upamiętniająca akcję zbrojną Batalionu Szturmowego „Czwartaków" na portiernię z niemiecką obsługą fabryki Philipsa (17 kwietnia 1944 r). Należy podkreślić, że w tej uroczystości „powrotu tablicy" uczestniczyli także dwaj „czwartacy", bohaterowie tamtych wydarzeń: prof. Lech Kobyliński (dowódca) i Jerzy Olechniewicz (uczestnik). Jak co roku byliśmy organizatorami uroczystości upamiętniających rocznicę desantu żołnierzy I Armii Wojska Polskiego spieszących na pomoc powstańcom Warszawy - 22 września na Żoliborzu i 23 września na Powiślu.
Ponadto tradycyjnie kwiaty składaliśmy z okazji:
 • 27 kwietnia - wspólnie ze Stowarzyszeniem Tradycji LWP im. Gen
Berlinga spotkanie pod jego pomnikiem w rocznicę urodzin Generała.
 • 31 lipca i 1 sierpnia - wspólnie ze środowiskiem AL upamiętnienie 14
miejsc udziału formacji lewicowych w Powstaniu Warszawskim,
 • 26 sierpnia - uroczystości na ul. Freta pod tablicą informującą, że w tym miejscu zginął Sztab Dowódczy AL.
 • 13 listopada - uroczystości PPS na Placu Grzybowskim w rocznicę
rewolucji 2005 roku.

Nasz udział w innych ważnych wydarzeniach

 • 21 lipca - spotkanie z Leszkiem Millerem i Krzysztofem Gawkowskim w sprawie udziału POKOLEŃ w Komitecie Wyborczym SLD - Lewica Razem (organizator: ZK POKOLEŃ).
 • 10 sierpnia - wyjazd do Magnuszewa i Studzianek na uroczystości rocznicy bitwy pod Studziankami, (organizator: Stowarzyszenie Tradycji LWP im. Gen. Berlinga).
 • 7 września - uczestnictwo w inauguracji kampanii wyborczej Komitetu Wyborczego „SLD - Lewica Razem" do samorządu terytorialnego, (organizator: SLD).
 • 25 października - udział w konferencji popularno-naukowej na temat „Zakłady pracy na Mazowszu w okresie transformacji", (organizator: Zarząd Mazowiecki POKOLEŃ).
 • 5 grudnia - udział w seminarium z okazji 10-lecia „Przeglądu Socjalistycznego" (organizator: PPS, SLD, OPZZ i POKOLENIA).

Zamierzenia na rok 2015

W bieżącym roku planujemy kontynuowanie stałych form działania jak: spotkania dyskusyjne i towarzyskie, opieka nad miejscami pamięci, wspieranie inicjatyw społecznych i politycznych Lewicy oraz członków stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji bytowo-zdrowotnej, wzbogacanie naszej strony internetowej.
Będziemy włączać się w inicjatywy i poczynania Zarządu Krajowego i Mazowieckiego, a szczególnie dotyczące:
 - kampanii wyborczych na urząd prezydenta i do parlamentu,
 - 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej,
 - zmian w statucie naszego Stowarzyszenia,
 - opracowywanego słownika działaczy ZMS,
 - patronatów ZMS nad wielkimi budowami z okresu industrializacji Polski,
 - 25-lecia powstania Stowarzyszenia POKOLENIA.

Warszawa, 19 lutego 2015 roku
Uchwała Zebrania Sprawozdawczego - 19.02.2015
UCHWAŁA
Zebrania Sprawozdawczego Warszawskiego Koła Stowarzyszenia „POKOLENIA"

   Zebranie sprawozdawcze członków warszawskiej organizacji Stowarzyszenia „POKOLENIA" pozytywnie ocenia realizację przez nasze koło programu i zadań statutowych w 2014 roku. Były one zgodne z uchwałą Zebrania Sprawozdawczego z lutego 2014 roku oraz z uchwałami i zaleceniami Rady Krajowej. Zebranie przyjmuje do wiadomości informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i akceptuje zawarte w nich oceny i wnioski.
   Zebranie pozytywnie ocenia merytoryczną i organizacyjną pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej, realizowaną w trudnych warunkach, jakie od lat towarzyszą działalności lewicowych organizacji. Szczególne uznanie należy się za kontynuowanie prac nad dokumentowaniem historii młodzieżowego ruchu oraz związanych z nią miejsc pamięci w Warszawie.
   Bieżący rok to okres dwóch ważnych wydarzeń politycznych w naszym kraju: dwie kampanie wyborcze oraz 70-ta rocznica zakończenia II wojny światowej.
   Wybory to okres podejmowania kluczowych decyzji obywateli w systemie demokratycznym. Uważamy, że działalność naszego Koła w dużym stopniu powinna być powiązana z tymi wydarzeniami i kalendarzem wyborczym. Proponujemy, aby w ramach działalności dyskusyjno-szkoleniowej skupić się na problematyce społeczno-gospodarczej Polski i na tym tle - programach wyborczych SLD i innych partii lewicowych. Apelujemy do członków naszego Koła, aby w swoim miejscu zamieszkania aktywnie włączyli się do kampanii wyborczej kandydatów Lewicy - zarówno na urząd prezydenta RP, jak i do sejmu oraz senatu.
   Okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia Polski to czas przypomnienia czynów prawdziwych bohaterów i dania świadectwa historycznej prawdzie o tamtych dramatycznych wydarzeniach. Obecnie, gdy historia powszechnie jest wykrzywiana i instrumentalnie wykorzystywana przez prawicę do celów politycznych, przeciwstawianie się fałszowaniu historii staje się wręcz patriotycznym obowiązkiem. Zebranie zobowiązuje Zarząd do intensyfikacji w tej sprawie współpracy z organizacjami byłych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego oraz obiektywnymi historykami, celem podjęcia w tej dziedzinie określonych działań popularyzatorskich i informacyjnych. Oczekujemy tu na większe wsparcie ze strony SLD, a także zaangażowanie naszych członków.
   Ponadto zebranie sprawozdawcze rekomenduje na 2015 rok kontynuowanie działalności w formach dotychczas sprawdzonych, przy jednoczesnej ich weryfikacji i uzupełnieniu działaniami wypływającymi z nowych wyzwań, uwarunkowań i sytuacji. Na podstawie przedłożonego sprawozdania, przyjętej uchwały oraz wniosków i propozycji sformułowanych podczas dyskusji, zobowiązuje Zarząd Warszawskiego Koła Stowarzyszenia „POKOLENIA" do rozwijania naszej aktywności w takich obszarach jak:
 • dokumentowanie i upamiętnianie historii młodzieżowego      ruchu w Warszawie,
 • działalność dyskusyjno-popularyzatorska,
 • działania na rzecz pokoleniowej integracji środowisk            byłych i aktualnych działaczy lewicowych organizacji          młodzieżowych,
 • współpraca z warszawskimi instancjami SLD i PPS,
 • współpraca z innymi, lewicowymi organizacjami                  pozarządowymi,
 • sprawy organizacyjne i finansowe związane z                    działalnością Koła,
 • upowszechnianie internetowej formy informacji i                  komunikacji z członkami Koła.
   
   Podzielając opinie Zarządu o narastających z przyczyn obiektywnych problemach organizacyjnych i finansowych funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, zebranie sugeruje poszukiwanie nowych formuł działania oraz zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego. Dziś jednak apelujemy do wszystkich członków o sumienne opłacanie składek, a do naszych sympatyków o wstępowanie do Stowarzyszenia.

Warszawa, 19 lutego 2015 roku.
Manifo.com - free website