WARSZAWSKIE POKOLENIA

Zarząd Krajowy POKOLEŃ - 10.02.2018

W dniu 10 lutego 2018 roku ( od godz. 11.00 ) w Krakowie, w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "POKOLENIA", z udziałem przewodniczących Zarządów Wojewódzkich, Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i zaproszonych gości.
Po zwiedzeniu wystawy w Muzeum Inżynierii Miejskiej ( w tym samym budynku), Kol. MAREK KLIMCZAK, Przewodniczący "Pokoleń", powitał uczestników i zapoznał z porządkiem obrad.
Kol. MACIEJ KRAKOWIAK, przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, po powitaniu zebranych, wręczył MARKOWI KLIMCZAKOWI książkę autorstwa KRZYSZTOFA GAWKOWSKIEGO
z dedykacją.
MAREK KLIMCZAK wręczył również dla Kolegi WŁADYSŁAWA KWIETNIA DYPLOM HONOROWY (VICTORIĘ) Rady Krajowej Stowarzyszenia "Pokolenia" z okazji Jubileuszu 60-lecia Związku Młodzieży Socjalistycznej
i Związku Młodzieży Wiejskiej.

Kol. MACIEJ KRAKOWIAK omówił również dotychczasowe ważniejsze przedsięwzięcia oraz zadania stojące przed Stowarzyszeniem w Małopolsce. Zapowiedział wzrost aktywności, związanej z przygotowaniem do wyborów
i obchodów 100. rocznicy powstania odrodzonej Polski.

Problemy i dylematy oraz zadania Stowarzyszenia „Pokolenia” w aktualnej sytuacji społeczno – politycznej zreferował MAREK KLIMCZAK. Podkreślił m.in. nasz udział w wyborach samorządowych, udział w Radzie Dialogu i Porozumienia Lewicy oraz najważniejsze wydarzenia w Stowarzyszeniu w 2018 roku.

DR KRZYSZTOF JANIK, wiceprzewodniczący Rady Krajowej i Zarządu Krajowego, omówił zadania, związane z 100. rocznica powstania odrodzonej Polski oraz zachęcił do inicjatyw i obchodów regionalnych i lokalnych. Poinformował o pracach nad budową pomnika Ignacego Daszyńskiego ( premiera Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku). Zapoznał również z projektem uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ( rozesłanym wcześniej w wersji elektronicznej). Przyjęto poprawkę zastąpienia określenia "PRL" na "Polska Rzeczpospolita Ludowa". Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Kol. TADEUSZ REGULSKI, przewodniczący Rady Wojewódzkiej i Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego, poinformował m.in. o lokalnych inicjatywach w Zagłębiu, o szkoleniu żołnierzy do Legionów oraz o udziale społeczeństwa w Powstaniach Śląskich. Zapowiedział również organizację spotkań i uroczystości lokalnych, związanych z rocznicą 100 - lecia.
Współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami lewicowymi, związkowymi i samorządami oraz rolę „Pokoleń” w Radach Seniorów omówił Kol. JERZY KALUS, członek Zarządu Krajowego i sekretarz Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego. Szczególnie podkreślił udział członków "Pokoleń" w Radach Seniorów.

RYSZARD ADAMCZYK omówił potrzebę współpracy z wszystkimi organizacjami młodzieżowymi, seniorami i oraganizacjami oraz stowarzyszeniami, działającymi przy zakładach pracy ( w tym upadłych ), organizacjami kulturalnymi i lokalnymi. Ważną rolę przypisał również OŚRODKOM INTERWENCJI OBYWATELSKIEJ oraz zachęcił do ich utworzenia przez wszystkie Zarządy Wojewódzkie Stowarzyszenia "Pokolenia".
RYSZARD ŚMIAŁEK, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Krakowie, jak również Kazimierz Chrzanowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa (były poseł), deklarowali aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem "Pokolenia".

W sprawach organizacyjnych odczytano i przyjęto protokół z posiedzenia ZK
z dnia 9 grudnia 2017 roku, który odczytała Kol. MAGDALENA KACZMAREK, sekretarz RK i ZK Stowarzyszenia.
Przyjęto również redakcyjne poprawki Zarządu Krajowego do uchwały ws. zasad i wysokości wpisowego, minimalnej wysokości składki oraz podziału tych wpływów, które zreferował Kol. JAROSŁAW SMURZŃSKI, skarbnik RK i ZK Stowarzyszenia.
W sprawach "wpisowego" wypowiedział się Kol. STANISŁAW GRZELAK, przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego, stwierdzając, że nie powinno być "wpisowego". W głosowaniu poprawki redakcyjne zostały przyjęte.

W dyskusji STANISŁAW GRZELAK stwierdził, że Stowarzyszenie "Pokolenia" zachowując swoją tożsamość i reprezentując wartości lewicowe, NIE POWINNO BYĆ PRZYBUDÓWKĄ ŻADNEJ PARTII.
W ewentualnych sojuszach Stowarzyszenie "Pokolenia" powinno być traktowane PODMIOTOWO i traktowane jako ORGANIZACJA JEDNOCZĄCA RÓŻNE STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE.

Kol. ADAM OLKOWICZ podkreślił potrzebę organizowania regionalnych
i lokalnych obchodów rocznicy 100-lecia. Zaznaczył również konieczność współpracy wszystkich organizacji lewicowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Kol. RYSZARD ADAMCZYK zauważył, że w aktualnej polityce historycznej, publicystyce i działaniach partyjnych, występuje zjawisko "polaryzacji afektywnej"; konkurenci polityczni (lub mający odmienne poglądy), traktowani są jak wrogowie, którym przypisuje się negatywne cechy ( np. "komunizm"), a później przy pomocy powstałego prawa ogranicza się ich swobody demokratyczne, w tym pozbawia dotychczasowych praw. W ten sposób przeciwników politycznych eleiminuje się z życia społecznego.

W wolnych wnioskach przez aklamację i przy brawach przyjęto złożenie gratulacji dla prof. zw. dr hab. JERZEGO JASKIERNI z okazji wyboru na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Przez aklamację przyjęto również propozycję wsparcia 1% podatku Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

MAREK KLIMCZAK podziękował za przybycie oraz Małopolskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu i MACIEJOWI KRAKOWIAKOWI za wkład pracy
w przygotowanie i przebieg wyjazdowego posiedzenia ZK.


*****

Podkreślić należy bardzo sprawne organizacyjne przygotowanie obrad, życzliwość i gościnność.
Manifo.com - free website